REGULAMIN KONKURSU 20.10.2022

Regulamin Konkursu opublikowanego 20.10.2022


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem („Organizator”) konkursu jest Salonik Fryzjerki ASYMETRIA Anna Darasz-Antczak z siedzibą Matejki 19, 43-600 Jaworzno.

2. Konkurs zostaje zorganizowany z okazji 15 lat istnienia firmy.

3. Konkurs zostaje przeprowadzony za pomocą Strony internetowej („Strona internetowa”) Organizatora tj. salonasymetria.com oraz portalu społecznościowego Facebook („Profil firmowy”) tj. facebook.com/Asymetria.SalonikFryzjerski.

4. Informacje o konkursie i wynikach zostaną ogłoszone na Stronie internetowej Organizatora oraz Profilu firmowym na Facebooku.


§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być ́ każda osoba fizyczna, która: posiada pełną zdolność ́ do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą ̨udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator oraz pracownicy Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich następujących warunków:
a) Napisanie pod postem konkursowym na Stronie internetowej Organizatora odpowiedź na pytanie: „Za co lubisz Asymetrię?”
b) Polubienie Profilu firmowego na Facebooku.
c) Udostępnienie konkursowego postu na swojej tablicy – warunek konieczny post musi mieć status widoczności PUBLICZNY.

4. Konkurs trwa od ogłoszenia konkursu tj. od dnia 20.10.2022 do 31.10.2022 do godziny 00:00.


§3 NAGRODY

1. Nagrodami („Nagroda”) w Konkursie są̨:

I miejsce: Profesjonalna fryzjerska suszarka do włosów z mini zestawem kosmetyków o wartości 300zł

II miejsce: Pełne 2 zabiegi „RESTORING” głęboka regeneracja włosów o wartości 150zł

III miejsce: Profesjonalne kosmetyki marki „GENUS” z serii bardzo głęboka regeneracja włosów o wartości 120zł

2. Zdobywcami nagród w konkursie są ̨Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową. Pod uwagę będzie brana kreatywność zgłoszeń.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień́ tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zwycięscy („Laureaci”) Konkursu zostaną ̨powiadomieni o wygranej poprzez wpis na Stronie internetowej oraz Profilu firmowym Organizatora opublikowany w dniu 02.11.2022.

5. Nagrody po wcześniejszym okazaniu dokumenty pozwalającego zidentyfikować Uczestnika zostaną wręczone Laureatom w siedzibie Organizatora.

6. W myśl niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym tj.: imienia, nazwiska, adresu email.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem Nagrody.


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Stronie internetowej Organizatora w formie wpisu.